Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego https://aflamo.shop
Właścicielem sklepu jest Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja
                                                 § 1
                                           [Definicje]
Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:
1. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest
zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie
podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która
złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
3. Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego
ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą
lub zawodową tego Klienta.
4. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.).
5. Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy
do Klienta, jeżeli dostarczenie to nie stanowi przedmiotu odrębnej Usługi świadczonej
przez Sprzedawcę.
6. Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki zewnętrzny
w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem lub przy pomocy którego
Sprzedawca realizuje obowiązek wydania Towaru Klientowi.
7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący
integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to działający pod
adresem https://aflamo.shop serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za
którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
9. Sprzedawcy – rozumie się przez: Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja, 84-242 Kębłowo, ul. Gen. Andersa 32 B, NIP 9580254695,REGON: 221659191.
10. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę
Towarów lub Usług.
11.Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie
Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.
12.Usłudze – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na
odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
13.Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą
na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi
oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14.Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827).
15.Indywidualnym Profil Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za
pomocą, którego Klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi,
kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego
Profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Klienta.
                                                                 § 2
                                                  [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów,
uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta
do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi
lub gwarancji.
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:
– telefoniczną: 690 024 605,
– poczty elektronicznej: info@aflamo.shop
– pocztową: Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja, ul. Gen. Andersa 32 B, 84-242 Kębłowo.
4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się
od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz
znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie,
w tym w szczególności rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia
na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery
telefonów przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem
taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
                                                                  § 4
                                               [Składanie zamówienia]
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień.

2.Klient składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego Towaru
do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, podanie danych
kontaktowych, określenie Kupującego oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub
faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega
sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w
szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych.
Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym
fakcie na stronie Sklepu Internetowego.
5. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę
dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w
Regulaminie.
6. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności
Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty
elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy .
                                                                      § 5
         [Składanie zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu]
1. Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty
elektronicznej lub telefonu.
2. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres
poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3 wiadomość, z której wynikać
będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3. Klient składa Zamówienie z wykorzystanie telefonu dzwoniąc na numer telefonu
Sprzedawcy wskazany § 2 ust. 3 informując go o chęci złożenia Zamówienia za pomocą
telefonu i podają potrzebne do przyjęcia Zamówienia informacje. Sprzedawca przesyła
Klientowi podsumowanie złożonego Zamówienia z prośbą jego akceptację.
W podsumowaniu złożonego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że „złożenie
zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niego
dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty”.
4. Do złożenia Zamówienia dochodzi z momentem doręczenia Sprzedawcy wysłanej przez
Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 potwierdzenia
złożenia zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w
zdaniu pierwszym, Klient potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek
zapłaty.
5. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę
dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu.
6. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.
7. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty
elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy .
                                                                      § 6
                                                         [Wydanie Towaru]

 1. Wydanie Towaru Klientowi następuje za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa Transportowego. Wówczas
  możliwość taka wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego.
  2. Koszt dostarczenia Towaru za pośrednictwem lub przy pomocy Przedsiębiorstwa
  Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na
  stronie internetowej Sklepu Internetowego lub z indywidualnych ustaleń dokonanych
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  3. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez
  Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.
  4. Dostarczenie Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  5. Za dostawę Towaru przez Sprzedawcę, o której mowa w ust. 3, Sprzedawcy należy się od
  Klienta wynagrodzenie za Usługę w wysokości określonej na stronie Sklepu
  Internetowego.
  6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Sprzedawca przekaże Klientowi informację co
  do przewidywanego terminu dostarczenia Towaru wskazując datę dzienną.
  7. W razie przesłania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego zaleca się,
  aby Klient w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego zbadał przesyłkę
  czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie
  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu
  szkody w obecności pracownika Przedsiębiorstwa Transportowego, który dostarczył
  towar oraz o ile to możliwe wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia
  i poinformowanie o tym Sprzedawcy.
  8. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę,
  w szczególności siły wyższej, a które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we
  wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas
  występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca
  poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie
  czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie
  Towaru.
  9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar
  wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu
  lub rozładunku Towar§ 7

                                                                 [Płatności]
1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym
sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie
przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie
wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W
przypadku, gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę
Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub
Usługi.
3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca
wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym
przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie
internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu
płatności przysługuje Klientowi.
6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:
a)przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b)płatność on-line lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy 24. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej
mu formy płatności (do wyboru: płatność przelewem, płatność przez Płatności Online –Przelewy24.)

c) płatność przy odbiorze

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a) Sprzedawca poda Klientowi dane do
przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić
płatność.

 1. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku
  bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej
  Cenie.
  § 8
  [Odstąpienie od umowy]
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar
  bez podania przyczyny, na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych
  w informacji, o której mowa w ust. 2.
  2. Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta
  znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
  stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy w sposób wskazany
  w informacji, o której mowa w ust. 2. Konsument może, ale nie musi wykorzystać wzór
  formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
  do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności
  Towaru.
  4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta zwracany
  Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą.
  Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca
  zaakceptuje Zamówienie (przyjmie ofertę), akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:
  a) Klientowi niebędącemu Konsumentem,
  b) w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę dostarczenia Towaru
  za pośrednictwem Sprzedawcy, jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę.
  8. W nawiązaniu do ust. 8 lit. b) Sprzedawca informuje, że po wykonaniu Usługi przez
  Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.
                                                           § 9
                                           [Procedura reklamacji]
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany
  Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie
  Cywilnym.
  2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację
  na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
  w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
  4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja.,
 2. Gen. Andersa 32 B, 84-242 Kębłowo, za pośrednictwem poczty e-mail na adres
  info@aflamo.shop lub w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie.
  § 10
        [Gwarancja jakości]
  1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary lub Usługi będące przedmiotem
  Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę
  na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
  2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez
  producenta lub dystrybutora.
  3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości
  udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
  na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Towaru, określając jednocześnie okres, na jaki
  producent lub dystrybutor udziela gwarancji.
  4. Sprzedawca wyda Klientowi dokument gwarancyjny. Dane gwaranta, warunki gwarancji
  oraz uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
  5. Sprzedawca może pełnić rolę pośrednika przy realizowaniu przez Klienta uprawnień
  wynikających z tytułu gwarancji jakości Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub
  Umowy.
 • 11
  [Sposoby polubownego załatwiania sporów]
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy
  przed sądem polubownym.
  3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich
  zamiejscowe oddziały.
  4. Sądami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające
  przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na
  stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php# faq596

                                                                        § 12
                                                  [Postanowienia końcowe]
  1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w
  dniu zawarcia Umowy.
  2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych
  postanowień Regulaminu, jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną
  część Umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta
  również Ustawy.
  4. Załącznikami do Regulaminu są:
  a) Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy które
  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
  b) Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2
  do Regulaminu.
  Data opublikowania regulaminu: 18.03.2020
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA
  Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, chyba że:
  – umowa zobowiązuje do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno –
  wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z
  rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
  posiadanie ostatniej z rzeczy;
  – umowa zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
  częściach – wówczas po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie
  ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
  Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o
  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
  przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
  obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
  Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
  umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy
  Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
  poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
  przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
  inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
  zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
  czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
  umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przez upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  W przypadku zwrotu rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły
  sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
  maksymalnie w wysokości: 500 PLN
  ZAŁĄCZNIK NR 2
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja

 1. Gen. Andersa 32 B
  84-242 Kębłowo
  Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
  następujących rzeczy:
  ___________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  (tutaj znajduje się miejsce na określenie przez Państwa rzeczy/towaru, w zakresie których
  odstępują Państwo od umowy)
  Data zawarcia umowy: ____________ data odbioru (ewentualnie): _________________
  numer faktury VAT lub innego dokumentu kupna (ewentualnie): __________________
  Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________
  Adres konsumenta: __________________________
  Podpis konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _______________________
  Data: _______________________________

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Pani/Pan może udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze Serwisu oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

 

§1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja, ul. Gen. Andersa 32B, NIP:9580254695
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: info@aflamo.shop oraz pod numerem telefonu: + 48690024605
 3. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe oraz inne kanały komunikacji przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 4. Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

§2. DEFINICJE

ADMINISTRATOR

Sell&Buy Sylwia Lewandowska-Czaja, ul. Gen. Andersa 32B, NIP:9580254695

DANE OSOBOWE

Informacje, które identyfikują lub pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, dane wrażliwe takie jak informacje o stanie zdrowia.

POLITYKA

Niniejsza Polityka Prywatności.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SKLEP

Strona internetowa pod adresem: aflamo.shop oraz wszystkie jej podstrony, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia, przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem.

UŻYTKOWNIK

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

§3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA Z SERWISU?

 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Administrator danych osobowych wchodzi w posiadanie Twoich danych w większości przypadków za sprawą działań Użytkownika tj. Jeżeli Użytkownik kontaktuje  się z  Administratorem, składa zamówienie, przesyła reklamacje, odstępuje od umowy.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail .
 5. W celu dokonania zapisu do Newsletter Administrator’a Administrator zbiera następujące dane: imię, adres e-mail.
 6. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

§4. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA?

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. Przygotowanie i realizacja Umowy sprzedaży – a także realizacji uprawnień z niej wynikających. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. Analizy ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  Serwisu  oraz dostosowywania treści. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
 4. Dostarczania i wyświetlania treści w Serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO;
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora bądź Towarach, Treściach Cyfrowych oraz badania opinii poprzez ankiety. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 7. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 8. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 9. Wysłania zapytania o udzielenie opinii o usługach i towarach Administratora przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 10. W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 11. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 12. W celu skontaktowania się z Administratorem zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§5. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych a także otrzymania ich kopii (art. 12 RODO);
 2. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych (15 RODO);
 3. Prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (16 RODO);
 4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w (art. 18 RODO);
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, (art. 21 RODO);
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO);

Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury albo podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§6. JAKI JEST OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy bądź zakończenia realizacji Umowy.
 3. Zawarcia i realizacja Umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w  zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§8. PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu na przykład:
  • Hostingu strony www;
  • Prowadzenie obsługi prawnej;
  • Prowadzenia obsługi księgowej;
  • Prowadzenia obsługi biurowej;
  • Brokera usług kurierskich;
  • Serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji Newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, itp.;
  • Dropshippingu i/lub obsługi logistycznej zamówień.
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 4. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited);
 5. Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych;
 6. Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców;
 7. Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 8. Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 9. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
 10. Google Analytics by Google LLC – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics).
 11. YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
 12. Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
 13. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 14. Disqus – platforma umożliwiająca osadzanie komentarzy pod artykułami na stronie internetowej;
 15. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
 16. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
 17. Instagram- https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 18. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 19. Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
 20. Vimeo, Inc. – https://vimeo.com/features/video-privacy
 21. YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399

 

 

§9. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

 1. Ta Strona internetowa, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii,  których  korzystanie  najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego narzędzia  na  urządzeniu  użytkownika  (komputer,  smartfon,  ).  Wykorzystuje  się  te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, przeglądając strony internetowe.
 6. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator Korzysta („cookies zewnętrzne”).
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram;

narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

§10. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; język; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce; godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§11. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostępniane są treści, oferty i rekomendacje produktów.
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestruje zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram.
 3. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.
 4. info@aflamo.shop